Nationaal Archief en de Prize Papers

Van: Roelof Hol
Beste collegae,

Zoals bekend heeft de Koninklijke Bibliotheek de activiteiten rond de website en database ‘Sailing letters’ overgedragen aan het Nationaal Archief (NA), uitgezonderd de afronding van de twee nog op stapel staande uitgaven in de reeks “Sailing Letters Journaal”. De praktische werkzaamheden om de overgang zonder last voor de gebruikers te regelen zijn goeddeels afgerond. The National Archives UK heeft inmiddels het NA formeel toestemming gegeven om de brieven die in het kader van het Metamorfose programma gedigitaliseerd zijn, voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar te stellen.

Bij sommigen van jullie ook bekend, dit jaar is het Project VOC-Opvarenden van het NA formeel afgesloten. Op 19 mei vond in het NA de bijeenkomst plaats voor het onderzoeksveld. De wat breder opgezette bijeenkomst, gericht op een groter publiek dat geïnteresseerd is in de maritieme geschiedenis zal op 9 december 2011 plaatsvinden in Amsterdam. Het NA werkt hierbij nauw samen met Het Scheepvaartmuseum.

De primaire reden voor het NA om te participeren in het consortium i.o. is mede gelegen in het feit dat het onderzoek naar en in de zgn Prize papers ook ingang geeft op materiaal , afkomstig uit ‘De West’, De rijkdom van het bestand van de Prize Papers behoeft na de activiteiten van Roelof van Gelder geen betoog. Een archivistisch ingezette ontsluiting van het materiaal, verder dan nu in de Engelse inventaris geboden kan worden, betekent een verrijking van het bronnencomplex in wat wij bij het Nationaal Archief graag het domein van de koloniale en handelsbetrekkingen noemen. En voor het Scheepvaartmuseum levert de bestudering van al het in de Prize Papers bewaarde materiaal een extra stimulans voor het onderzoek over de maritieme geschiedenis en een rijke aanvulling op het onderzoek naar de eigen museale collectie.

Tijdens onze gesprekken over de voorbereiding voor de bijeenkomst op 9 december kwamen Joost Schokkenbroek en ondergetekende allengs meer en meer tot de overtuiging dat de ontwikkeling van Sailing Letters naar een nationaal programma Prize Papers, waarvan natuurlijk de Sailing Letters nadrukkelijk deel uitmaken vanwege het belang van de continuïteit van zowel de naam als het daaraan verbonden onderzoek, het waard is om in een bijeenkomst van het consortium i.o. aan de orde te stellen.

Om in het huidige tijdsgewricht voldoende financiële middelen te initiëren om onderzoeksprogramma’s te starten is goede samenwerking tussen de voornaamste betrokkenen en een duidelijke boodschap van groot belang. In de tijd gezien zouden wij op de bijeenkomst in december 2011 in ieder geval de directeuren van het NA en HSM een intentieverklaring willen laten tekenen . Deze verklaring zou voor de beide penvoerders dan inhouden dat zij in samenwerking met in ieder geval de leden van het consortium een aantal activiteiten ontplooien om de (digitale) toegankelijkheid van en het onderzoek in de Prize Papers bevorderd wordt.

Bij die activiteiten valt te denken aan het bevorderen van de instelling van fellowshiips voor onderzoek in de Prize papers volgens een door de leden van het consortium opgesteld onderzoeksprogramma , en aan het jaarlijks organiseren van een symposium waar de resultaten van onderzoek in het materiaal worden publiek gemaakt. Het programma zou begeleid moeten worden door een wetenschappelijke raad van advies. Verder zouden de beide initiatiefnemers de mogelijkheden van financiering door derden van het programma actief willen onderzoeken. Qua organisatie kan een model van associated partners vanuit een breed perspectief (overheidsinstellingen, maar ook particuliere initiatieven) worden voorgestaan.

Roelof Hol en Joost Schokkenbroek

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *